خدمات کریری

 

 

فعالیت کریري

فعالیت کریري بین المللی عبارتست از تصدي بلافصل جابجایی کالا از کشوري به کشور دیگر به یک طریق حمل و بر طبق قرارداد حمل.

الف) وظایف کریر

 1. انعقاد قرارداد حمل و صدور راه نامه

 2. تهیه اسناد و مدارك براي امکان سفر از قبیل کارنه تیر، کارنه دو پاساژ، دوزبلاغ، ویزا، بیمه نامه، گواهی قبولی و…

 3. تودیع ضمانت نامه هاي لازم به ارگان هاي ذیربط جهت اخذ مدارك و اسناد ضروري.

 4. تامین کامیون مناسب براي حمل با توجه به مهلت مقرر در قرارداد.

 5. تحویل گرفتن کالا از فرستنده یا فورواردر و نظارت در بارگیري کامیون از نظر تطبیق مندرجات اسناد حمل با محموله.

 6. ارایه اسناد کالاي مربوط به مقامات گمرکات از مبدا تا مقصد راه نامه و مراقبت در سالم نگه داشتن پلمپ هاي گمرکی.

 7. تحویل کالا به گیرنده در محل هایی که به وسیله مقامات گمرکی تعیین و اجازه داده می شود.

 8. رعایت مسیر مشخص شده و مدت زمان حمل کالاي تزانزیتی که مقامات گمرکی تعیین می نمایند.

 9. رعایت مسیر و مدت زمان حمل کالا بر طبق قرارداد حمل.

 10. تخلیه یا نظارت بر تخلیه و شمارش کالا و امضا اسناد کسر و اضافه و آسیب دیدگی.

 11. دقت در تحویل محموله به مقصد و اخذ گواهی هاي مربوطه.

 

ب) مسوولیت ها

 1. پرداخت کرایه حمل و حق توقف و سایر حقوق متعلقه به راننده

 2. قبول کلیه مسوولیت هاي مذکور در کنوانسیون M.R. در زمینه مفقود شدن، تاخیر و آسیب دیدگی کالا و تعهد  پرداخت غرامت به میزان توافق شده یا طبق کنوانسیون مذکور

 3. مراقبت در تایید روي ته قبض هاي کارنه تیر توسط مقامات گمرکی بین راهی و مقصد و استرداد لاشه کارنه تیر به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در مهلت مقرر.

 4. رعایت کلیه دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که در رابطه با امور کریري به تصویب مراجع ذیصلاح می رسد.

 5. آگاهی از مقررات مربوط به تردد کامیون ها در کشورهاي مسیر و اعلام آنها به رانندگان.

 6. آموزش رانندگان براي اجراي صحیح حمل و نقل بین المللی کالا بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغی.

 7.  ضمایم مربوطه در مواردي که کالا به صحابت کارنه تیر حمل TR 7. قبول کلیه مسوولیت هاي مذکور در کنوانسیون می شود.

 8. شرکت هاي کریر ضمن مراقبت در حسن انتخاب و رفتار راننده و سایر عوامل مربوطه در صورت احراز مراتب تخلف، همکاري لازم را با سازمان ها و موسسات و اشخاص ذیربط جهت برخورد قانونی لازم با عوامل فوق الذکر به عمل خواهند آورد.