حمل و نقل زمينى (ترانزیت):

۱.  حمل و نقل در محدوده نقاط يک کشور که حمل و نقل داخلى ناميده مى‌شود.

۲. حمل و نقل بين دو يا چند کشور که حمل و نقل بين‌المللى نام دارد و کاميون‌ها براى تحويل جنس به مقصد مجبور به عبور از راه‌هاى خشکى چند کشور مى‌باشند و به اين جهت موضوع حمل و نقل جاده‌اى (در اکثر کشورهاى اروپائى براساس کنوانسيون (Convention) قرارداد حمل بين‌المللى کالا از طريق جادّه، که در سال ۱۹۵۶ در ژنو به امضا رسید و به C.M.R relative. ou. contrat de transport international de merchandises par route) Convention) معروف است انجام می پذیرد.

 

 

در حمل و نقل زمينى نيز مانند انواع ديگر حمل و نقل بارنامه صادر مى‌شود يعنى محموله‌اى که از يک نقطه به نقطه ديگر به‌وسيله کاميون حمل مى‌گردد داراى بارنامه مى‌باشد که شامل نکات زير است:

 

۱. مشخصات و نشانى ارسال‌کننده کالا

۲. مبداء ارسال کالا

۳. مشخصات و نشانى گيرنده کالا

۴. تعداد بسته‌ها و اندازه و وزن کالا

۵. نوع کالا

۶. مقصد و محل وصول کالا

۷. نرخ کرايه حمل و نقل

۸.تعداد نسخه‌هاى بارنامه که حداقل بايد سه نسخه باشد که معمولاً نسخه اول نزد ارسال‌کننده کالا باقى مى‌ماند و نسخه دوم براى گيرنده کالا فرستاده مى‌شود و نسخه سوم به متصدّى حمل و نقل داده مى‌شود و بايد ارسال‌کننده و متصدّى حمل و نقل آن را امضاء نموده باشند.