خدمات فورواردی

فعالیت فورواردي

فعالیت فورواردي عبارتست از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از طریق مختلف زمینی، هوایی، دریایی و یا ترکیبی از آنها و قبول مسوولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهاي منعقده. شرکتی که در این زمینه فعال است فورواردر نامیده می شود.

وظایف فورواردر

 • دور پروفرماي حمل

 • انعقاد قرارداد حمل با صاحب کالا

 • صدور بارنامه

 • جمع آوري (برحسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل)

 • انبارداري بار(برحسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل)

 • بسته بندي بار (بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل)

 • بیمه باربري (برحسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل)

 • انجام تشریفات گمرکی در مبدا و برحسب کار

 • انعقاد قرارداد با موسسات مختلف حمل کننده و اخذ راه نامه یا بارنامه دریایی، زمینی، هوایی

 • کسب اطلاعات لازم از جریان حمل و ارایه اطلاعات کسب شده به صاحب کالا برحسب قرارداد منعقده بین صاحب کالا و شرکت حمل و نقل

 • تحویل کالا به گمرك مقصد در حمل و نقل زمینی و امضا صورت مجالس کسر و اضافه تخلیه

 • اخذ صورت مجالس کسر و اضافه و آسیب دیدگی کالا و دست خوردگی و ترخیصیه از نماینده خط حمل دریایی و هوایی و انجام سایر وظایف در ارتباط با سایر مسوولیت ها

 • انجام تسویه حساب با طرف هاي زیربط

 • اعلام ورود کالا به صاحب کالا