حمل و نقل هوایی

 

 

حمل و نقل هوایی:

این روش حمل درصد بسیار پایینی از حمل ونقل کشورمان را تشکیل می دهد و معمولاً بارهای سبک، گران قیمت و فاسدشدنی به وسیله هواپیما حمل می گردند.

راه نامه هوایی: یاتا (انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی) راه نامه مشخصی را تدوین نموده است و برای هر محموله یک راه نامه صادر می شود که مطابق مقررات یاتا در سه نسخه اصلی و شش نسخه کپی صادر می شود.

«صدور راه نامه هوایی دال بر انعقاد قرارداد، قبول کالا وشرایط حمل ونقل می باشد.»